روح خرد کردن دلربا ممکن است اشکال زدایی شکارچی باشد

منزل مشروع