برای اجاره کارخانه دسته ای بتونی استفاده می شود

منزل مشروع